نویسنده = ���������� ��������
جریان‌های نوظهور آیین یارسان (اهل حق): خوانشی انتقادی

دوره 8، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 247-270

جواد لطفی؛ مصطفی سلطانی