نویسنده = �������������� ��������
بررسی تطبیقی عملکرد حسن بن‏ زید با حسن بن‏ علی اطروش با تأکید بر رویکرد مذهبی و فرهنگی

دوره 5، شماره 16، شهریور 1398، صفحه 107-129

محمد شورمیج؛ ولی الله مرادیان؛ رمضان رضایی