نویسنده = �������� �������� ��������
تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق(ع) با ابن‌ابی‌العوجاء

دوره 5، شماره 15، اسفند 1397، صفحه 27-53

فرشته معتمد لنگرودی؛ بی بی سادات رضی بهابادی؛ محمد جانی پور