نویسنده = ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد

دوره 5، شماره 16، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-29

عبدالهادی اعتصامی؛ رضا برنجکار؛ محمدجعفر رضایی