نویسنده = محمد تقی رفعت نژاد
نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1397، صفحه 47-66

حسین جوادی نیا؛ محمد تقی رفعت نژاد؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ سید محمد رضا حسینی