نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (ع) در مواجهه با اهل سنت

دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-116

اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان؛ زهرا سلیمانی