نویسنده = ������ ���������� ������ ������������ ��������