نویسنده = ������������ ����������������
وجودشناختی صفات الهی از منظر متکلمان مدرسه بغداد

دوره 5، شماره 16، شهریور 1398، صفحه 5-29

عبدالهادی اعتصامی؛ رضا برنجکار؛ محمدجعفر رضایی