نویسنده = �������������� ����������������
بررسی حجیّت رؤیا در زمینه اصول و فروع دین: نقد دیدگاه پیروان احمد الحسن

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 132-159

عبدالرضا حسناتی؛ اکبر میرسپاه


بررسی و نقد دیدگاه ملا اسماعیل خواجویی درباره افضلیّت قرآن بر امام

دوره 4، شماره 13، اسفند 1396، صفحه 25-45

عبدالرضا حسناتی؛ سعید محمدی