نویسنده = ������������ �������� ��������������
روایات عاشورایی کامل‌ الزیارات در بوته نقد

دوره 3، شماره 12، آذر 1396، صفحه 107-140

محسن رفعت؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ مریم السادات حجازی