نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. لوازم اعتقادی و کارکردهای عملی باور به بداء بر پایه آیات و روایات اهل بیت(ع)

دوره 6، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-53

اکبر باقری؛ حسن علی آبادی