نویسنده = ������������ ��������
رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین

دوره 3، شماره 10، خرداد 1396، صفحه 25-49

محمد فرقان؛ نعمت‌الله صفری فروشانی