نویسنده = ���������� �������� ��������������
واکاوی آثار فردی و اجتماعی اخلاق توحیدی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)

دوره 3، شماره 12، آذر 1396، صفحه 49-70

غلامرضا خلیلی نیا؛ رضا الهی منش؛ علی فضلی