نویسنده = ���������� ���������� ����������������
اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت

دوره 3، شماره 12، آذر 1396، صفحه 5-22

ساجده یوسفی؛ محمدهادی یوسفی غروی