نویسنده = ������������ �������� ��������
نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت

دوره 3، شماره 10، خرداد 1396، صفحه 57-91

رقیه یوسفی؛ محمدحسن محمدی مظفر؛ محمد امین مومنی