نویسنده = ������������ ��������
مطالعه تحلیلی نظریه فطرت در مدرسه فکری محمدحسین طباطبایی

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 66-91

رقیه یوسفی؛ محمد غفوری نژاد


نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت

دوره 3، شماره 10، خرداد 1396، صفحه 57-91

رقیه یوسفی؛ محمدحسن محمدی مظفر؛ محمد امین مومنی