نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. رؤیا: گفتمان هویت‌بخش شیعی عوامانه در قصه ابومسلم‌نامه

دوره 6، شماره 18، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-152

مسلم ناصری؛ حسن زندیه؛ علی‌رضا سلطانی


2. بررسی و تحلیل مناسبات شاهان صفوی با اقلیت مسیحی در ایران؛ دوره ضعف و زوال

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-112

عباس مسیحا؛ حسن زندیه