نویسنده = ���������� ��������������
جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه

دوره 2، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 125-147

سیدجواد ورعی