نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تعامل روحانیان شیعه با دولت صفوی؛ علل و پیامدها

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 93-106

سیدجواد ورعی


2. جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه

دوره 2، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-147

سیدجواد ورعی