نویسنده = �������������� ������ �����������������
رفع اتهام از نصیرالدین طوسی در سقوط خلافت عباسی و قتل آخرین خلیفه عباسی

دوره 2، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 75-99

سید علی‌اصغر مسعودی؛ امداد توران