نویسنده = ������������ ��������
نظریه تأویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 27-42

محمد عظیمی؛ محمد غفوری‌نژاد