نویسنده = ������������ ����������
اختلاف نقل و برداشت در روایات رجعت

دوره 3، شماره 12، آذر 1396، صفحه 5-22

ساجده یوسفی؛ محمدهادی یوسفی غروی


نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه

دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 7-26

ساجده یوسفی؛ محمد جاودان