نویسنده = ������������������ ������������
نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه

دوره 2، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 53-72

محمد رجایی نژاد؛ سیدعلی میرموسوی