نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-72

محمد رجایی نژاد؛ سیدعلی میرموسوی