نویسنده = ����������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-51

علی آقانوری؛ اعظم خوش‌صورت موفق