نویسنده = ���������� ���������� ��������
بازخوانی انتقادی مبانی حجیت‌نداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد

دوره 1، شماره 4، آذر 1394، صفحه 125-146

احمد مهدی‌زاده آری؛ محمد غفوری نژاد