نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. مشروعیت نظم سلطانی در نگرش سیاست‌نامه‌نویسان شیعی عصر صفوی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-124

علی‌اکبر نیکزاد؛ امیرتیمور رفیعی