نویسنده = ������������ ������������������
مشروعیت نظم سلطانی در نگرش سیاست‌نامه‌نویسان شیعی عصر صفوی

دوره 1، شماره 4، آذر 1394، صفحه 105-124

علی‌اکبر نیکزاد؛ امیرتیمور رفیعی