نویسنده = �������������� �����������������
تعداد مقالات: 2
1. تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-150

علی‌اکبرعلی اکبر نیکزاد؛ حسین حمزه


2. مشروعیت نظم سلطانی در نگرش سیاست‌نامه‌نویسان شیعی عصر صفوی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-124

علی‌اکبر نیکزاد؛ امیرتیمور رفیعی