نویسنده = علی‌اکبرعلی اکبر نیکزاد
تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 125-150

علی‌اکبرعلی اکبر نیکزاد؛ حسین حمزه


مشروعیت نظم سلطانی در نگرش سیاست‌نامه‌نویسان شیعی عصر صفوی

دوره 1، شماره 4، آذر 1394، صفحه 105-124

علی‌اکبر نیکزاد؛ امیرتیمور رفیعی