نویسنده = �������������� ����������
جانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو

دوره 1، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 75-95

سعادت غضنفری؛ شهاب الدین وحیدی