نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ شیوۀ تعامل با اقلیتهای دینی در حکومت امام علی(ع) و حاکمان صفوی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-131

عباس مسیحی؛ زهرا حق‌پرست