نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل مناسبات شاهان صفوی با اقلیت مسیحی در ایران؛ دوره ضعف و زوال

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-112

عباس مسیحا؛ حسن زندیه


2. مقایسۀ شیوۀ تعامل با اقلیتهای دینی در حکومت امام علی(ع) و حاکمان صفوی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-131

عباس مسیحی؛ زهرا حق‌پرست