نویسنده = ���������������� ��������������������
منابع علم امام از نگاه متکلمان قم و بغداد

دوره 1، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 55-79

محمدحسن نادم؛ سیدابراهیم افتخاری