نویسنده = ���������� ���������� ����������
آیین‌های عاشورایی در دوره سلجوقی: زمینه‌ها و فرصت‌های مانایی

دوره 7، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 125-166

مهتاب شورمیج؛ محمد شورمیج؛ منصور داداش نژاد؛ علی آقانوری


پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن

دوره 2، شماره 8، آذر 1395، صفحه 27-52

فاضل گرنه زاده؛ مصطفی سلطانی؛ منصور داداش نژاد


نقش زمان و مکان و مقتضیات آنها در بررسی گزارش‌های عاشورایی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1395، صفحه 67-89

ابراهیم گودرزی؛ منصور داداش نژاد