نویسنده = علی آقانوری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و نقد دیدگاه‌های عالمان شیعی در باب لطم و قمه‌زنی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-51

علی آقانوری؛ اعظم خوش‌صورت موفق


2. همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (760-795 ه‍ .ق.)

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-140

سیدمحمد حسینی؛ علی آقانوری


3. چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-133

علی آقانوری؛ محسن فتاحی اردکانی