نویسنده = ������������ ��������������
تحلیل کارکردی سوگواری‌های محرم در ایران پس از انقلاب

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 73-90

مهراب صادق نیا؛ محمدعلی ربانی