نویسنده = نعمت‌الله صفری فروشانی
نقد شاخص‌های ارتباط میان تشیع و تصوف از دیدگاه محمد عابد الجابری

دوره 6، شماره 17، اسفند 1398، صفحه 162-193

سید محمد علی نوری؛ نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد جاودان


رگه‌هایی از رأی‌گرایی در اندیشه و عملکرد اجتهادی زرارة بن اعین

دوره 3، شماره 10، خرداد 1396، صفحه 25-49

محمد فرقان؛ نعمت‌الله صفری فروشانی


کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 25-44

نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد تقی ذاکری