نویسنده = �������� �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-24

سیدعلیرضا واسعی؛ طاهره سادات صالح شریعتی