نویسنده = �������� �������������� ���������� ����������
رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 5-24

سیدعلیرضا واسعی؛ طاهره سادات صالح شریعتی