نویسنده = ������������ ������������������
عنصر هدایت‌گری در تکاپوهای رهبرانه امام هادی (ع)

دوره 3، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 29-46

سیدعلیرضا واسعی


روی‌آورد سیاسی امام سجاد (ع) در شورش مردم مدینه

دوره 1، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 97-115

سیدعلیرضا واسعی


رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 5-24

سیدعلیرضا واسعی؛ طاهره سادات صالح شریعتی