نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 4
1. عنصر هدایت‌گری در تکاپوهای رهبرانه امام هادی (ع)

دوره 3، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-46

سیدعلیرضا واسعی


2. جستاری در رویارویی امام حسین (ع) با صلح امام حسن (ع)؛ رویکرد و کنش

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-65

سیدعلیرضا واسعی


3. روی‌آورد سیاسی امام سجاد (ع) در شورش مردم مدینه

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-115

سیدعلیرضا واسعی


4. رازگشایی ناهمراهی امام سجاد(ع) با مردم مدینه در واقعه حره

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-24

سیدعلیرضا واسعی؛ طاهره سادات صالح شریعتی