دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

1. بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبة نعمانی

صفحه 5-26

محمد معرفت؛ محمد غفوری نژاد


2. بررسی چگونگی دلالت آیه 24 صافات بر ولایت امام علی (ع)

صفحه 27-46

میثم خلیلی؛ محمد غفوری منش؛ جواد فرامرزی


3. نقد دیدگاه قفاری درباره کتاب کافی

صفحه 47-66

محمد تقی رفعت نژاد؛ سید محمد رضا حسینی؛ حسین جوادی نیا