نویسنده = علی زمانی، امیر عباس
1. معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 5-25

احمد زارعی حسن بقعه؛ امیر عباس علی زمانی