نویسنده = سلطانی، مصطفی
1. پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 27-52

فاضل گرنه زاده؛ مصطفی سلطانی؛ منصور داداش نژاد