نویسنده = رجایی نژاد، محمد
1. نقش سیاسی و تاریخی مدرسه فیضیه در تجدید حیات شیعه

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 53-72

محمد رجایی نژاد؛ سیدعلی میرموسوی