نویسنده = رفیعی، امیرتیمور
1. مشروعیت نظم سلطانی در نگرش سیاست‌نامه‌نویسان شیعی عصر صفوی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 105-124

علی‌اکبر نیکزاد؛ امیرتیمور رفیعی