نویسنده = عباسی، علی‌اکبر
1. تقابل رویکرد سیاسی مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی در ماجرای حکمیت

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 87-104

آرمان فروهی؛ علی‌اکبر عباسی