نویسنده = حسینی، سیدمحمد
تعداد مقالات: 1
1. همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران (760-795 ه‍ .ق.)

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 117-140

سیدمحمد حسینی؛ علی آقانوری