نویسنده = وحیدی، شهاب الدین
1. جانشینی امام علی (ع) و رخداد غدیر: بررسی و نقد دیدگاه رابرت گلیو

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 75-95

سعادت غضنفری؛ شهاب الدین وحیدی