نویسنده = قزوینی ‌نظم‌آبادی، محمد
1. جایگاه تشیع در قلمرو حکومت ممالیک

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 133-149

محمد قزوینی ‌نظم‌آبادی؛ عبدالله رحیمی