نویسنده = ذاکری، محمد تقی
1. کاوشی در کتاب التکلیف شلمغانی بررسی جایگاه و سیر تاریخی آن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 25-44

نعمت‌الله صفری فروشانی؛ محمد تقی ذاکری