نویسنده = غفوری نژاد، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تحلیلی نظریه فطرت در مدرسه فکری محمدحسین طباطبایی

دوره 6، شماره 17، پاییز و زمستان 1398، صفحه 66-91

رقیه یوسفی؛ محمد غفوری نژاد


2. بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبة نعمانی

دوره 4، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-26

محمد معرفت؛ محمد غفوری نژاد