نویسنده = داداش نژاد، منصور
تعداد مقالات: 3
1. پیدایش فرقه مُطَرّفیه و ماهیت آن

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-52

فاضل گرنه زاده؛ مصطفی سلطانی؛ منصور داداش نژاد


2. نقش زمان و مکان و مقتضیات آنها در بررسی گزارش‌های عاشورایی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-89

ابراهیم گودرزی؛ منصور داداش نژاد